คณะกรรมการ

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 002/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ด้านการจัดตารางเรียนตารางสอน

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 005/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (ยกเลิก)

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 051/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 097/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 098/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 031/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (เพิ่มเติม)

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 101/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 030/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

คำสั่งสถาบัน ที่046-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

คำสั่งสถาบันฯ ที่ 03/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้