แผนยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการความรู้

แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

ปีการศึกษา 2552-2556

ปีการศึกษา 2554-2558

ปีการศึกษา 2555-2559

 

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560