ประชาสัมพันธ์ – NIDA Knowledge Forum 2017

       ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้กำหนดจัดมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การเสวนาหัวข้อ “Academic to Entertainer”

2) นิทรรศการการจัดการความรู้ “Knowledge Studio”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 9.00 -14.30 น.

เอกสารประชาสัมพันธ์ : NIDA Knowledge Forum 2017

NIDA Knowledge Forum 2017