ผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดนิทรรศการ KM Exhibition 2017 ขึ้น ที่ห้องโถงชั้น 2 อาคาร A ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภายในงานมีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 8 ผลงาน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 4 ผลงาน และด้านการวิจัย 4 ผลงาน

โดยผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ตามประกาศสถาบันฯ ฉบับที่ 51/2560 มีผลดังนี้

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับ 51/2560 เรื่อง ผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2559