โครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มีการจัดโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ณรงค์ อนันควานิช คุณพิมพ์รต พิพัฒนกุล หัวหน้าแผนกวิจัยและบริการวิชาการ และคุณอัญชลี อยู่นิ่ม หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 6 ผลงาน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 2 ผลงาน และด้านการวิจัย 4 ผลงาน