โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา″

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา″ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้   สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ   พัฒนางานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ    และขยายผลในหน่วยงานของตนเองได้