สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 5

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ผศ.ดร.วิมล  แสนอุ้ม
2. ดร.ฐิติพร  เลิศรัตน์เดชากุล
3. ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
4. อาจารย์ชลธิชา  นางาม
5. คุณวรีรัตน์  วรจันทร์
6. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

กรณีศึกษางานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
ผลงานที่มีการนำเสนอเป็นกรณีตัวอย่างของงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของคณะบริหารธุรกิจจำนวน 2 เรื่อง  ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินภายใต้โครงการการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ ชื่อโครงการ “นักวิจัยพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ”  ดังนี้คือ
1.  ผลงานวิจัยเรื่อง  “แนวทางในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  OTOP ของกลุ่มหัตถกรรมหวาย : กรณีศึกษาหมู่บ้านทางกลาง   หมู่ 3 และหมู่ 4   ตำบลทางกลาง   อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  กลุ่มหัตถกรรมหวายหมู่บ้านทางกลาง  หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.  ผลงานวิจัยเรื่อง “The Use of English as a medium of instruction in Thai-Japanese Institutions : Perceptions from the IBM Instructors, Students and Parent.” โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  International Business Management Major, BA

**เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเผยแพร่ภายนอกสถาบันได้**

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)