สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ผศ.ดร.วิมล  แสนอุ้ม
2. ดร.ฐิติพร    เลิศรัตน์เดชากุล
3. ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
4. อาจารย์ชลธิชา  นางาม
5. คุณวรีรัตน์     วรจันทร์
6. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

กรณีศึกษางานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์    
ผลงานที่มีการนำเสนอเป็นกรณีตัวอย่างของงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง  ดังนี้คือ
1.  ผลงานวิจัยเชิงวิชาการเรื่อง  “การวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการระบุเพศปลามังกรโดยใช้เทคนิคของTRIZ”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  ฟาร์ม Siam Arowana
2.  ผลงานวิจัยเชิงวิชาการเรื่อง “วิธีการเชิงระบบในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของงานเชื่อมระหว่างการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำมันที่มีผลมาจากสนามแม่เหล็กตกค้างอันเกิดจากอุปกรณ์ MFL โดยใช้เทคนิคของ TRIZ (ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น)”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปริโตเลียม จำกัด (มหาชน)

**เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเผยแพร่ภายนอกสถาบันได้**

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)