สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ดร.ฐิติพร  เลิศรัตน์เดชากุล
2. อาจารย์ชลธิชา  นางาม
3. คุณวรีรัตน์     วรจันทร์
4. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

กรณีศึกษางานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
ผลงานที่มีการนำเสนอเป็นกรณีตัวอย่างของงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง  ดังนี้คือ
1.  ผลงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับนักศึกษาในลักษณะของโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง  “ระบบบริหารจัดการห้องประชุมวิดีทัศน์ทางไกล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.  ผลงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนเรื่อง “Influential Factors related to International and Exchanges Programs in Information Technology”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  NSG Group

**เนื่องจากผลงานวิจัยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเผยแพร่ภายนอกสถาบันได้**

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)