สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ผศ.ดร.วิมล  แสนอุ้ม
2. ดร.ฐิติพร  เลิศรัตน์เดชากุล
3. อาจารย์ชลธิชา  นางาม
4. คุณวรีรัตน์      วรจันทร์
5. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

แนวทางการกำหนดหัวข้องานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในเบื้องต้น จะต้องมีการทำความเข้าใจถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมว่าเป็นงานวิจัยประเภทใดบ้าง เช่น  งานวิจัยบริสุทธิ์หรืองานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์  งานวิจัยเชิงปฏิบัติ  เหล่านี้เป็นต้น
โดยจากการสรุปรายชื่องานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า งานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนมาก จะเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ หรืองานวิจัยที่มีการผลิตชิ้นงาน ซึ่งผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ร่วมกันเสนอวิธีการได้มาของหัวข้องานวิจัยต่างๆ ดังนี้
1. ได้จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการผ่านการนิเทศน์งานสหกิจศึกษา
2. การจ้างงานผ่านบริษัทจำลอง
3. การเข้าร่วมงาน Job Fair  เพื่อแนะนำและเผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
4. การต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่มีการวิจัยจากกรณีศึกษาของสถานประกอบการ
5. ดำเนินงานวิจัยประเภทสำรวจความต้องการจากบริษัทหรือหน่วยงานเป้าหมาย ในสาขาต่างๆ เช่น ด้านภาษา เพื่อนำมาต่อยอดการทำวิจัยในหัวข้อที่เกิดจากความต้องการ
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้งานวิจัยและบริการวิชาการนำข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์และผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สนใจสามารถเข้ามาชมและติดต่อกับทางสถาบันฯ เพื่อขอนำข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้  และเป็นช่องทางการเสนอหัวข้อเพื่อการทำวิจัยที่วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องการได้

ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจารย์ทราบถึงแนวทาง รูปแบบ และวิธีการกำหนดหัวข้องานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม

แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางที่ดีที่จะนำไปใช้
1. สำหรับการเริ่มต้นทำวิจัยใหม่  ผู้วิจัยหาช่องทางที่เหมาะสมของการได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย อันได้แก่
1.1 การพูดคุยกับสถานประกอบการผ่านการนิเทศน์งานสหกิจศึกษา
1.2 การรับการติดต่อผ่านบริษัทจำลอง
1.3 การออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Job Fair เพื่อพบปะพูดคุยและรับข้อเสนอปัญหา
1.4 การต่อยอดจากงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ในรูปแบบของ Case Study
1.5 การต่อยอดจากการทำวิจัยแบบสำรวจความต้องการจากหน่วยงานเป้าหมาย
1.6 การเปิด Website เพื่อรับการเสนอหัวข้อวิจัยจากผู้สนใจผ่านสถาบันฯ
2. สำหรับการผลักดันงานวิจัยที่เกิดจากความรู้พื้นฐาน หรืองานวิจัยบริสุทธิ์ ที่ได้มีการดำเนินการไว้แล้ว  เช่น งานวิจัยที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการ  ผู้วิจัยหาช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสารธารณะ และกลุ่มเป้าหมาย
2.1 การออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Job Fair เพื่อพบปะพูดคุยและรับข้อเสนอปัญหาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
2.2  การเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบของสื่อที่ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย  เช่น ลงหนังสือพิมพ์  จัดทำโบร์ชัวร์ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ เป็นต้น
2.3  เผยแพร่ผลงานใน Website ของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอดงานวิจัย และเปิดรับข้อเสนอจากหน่วยงานภายนอก

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)