สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 4

ผู้แบ่งปันความรู้ : อาจารย์เกษม ทิพย์ธาราจันทร์

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ผศ.ดร. พิศุทธิ์  พงศ์ชัยฤกษ์
2. ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
3. อาจารย์ปิยาภรณ์   จันทร์สวย
4. คุณดวงกมล   ไชยพุทธ
5. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตามหลัก Monozukuri

          ในการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานด้วยใจ มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลัก Kaizen โดยเริ่มจากอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องดำเนินการเรียนการสอนตามหลัก Kaizen โดย

1. Commitment มีการทำข้อตกลงกับนักศึกษาตั้งแต่คาบแรก

2. Preparation มีการเตรียมพร้อมในการสอน

3. Organization มีความระเบียบวินัย

4. Tolerance มีความอดทน

5. Story Telling มีการจัดลำดับเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่าย

6. Open for Questions เปิดโอกาสให้นักศึกษาถามในสิ่งที่สงสัย

7. Innovation สนใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

8. Technology Enthusiast กระตือรือร้นในเรื่องเทคโนโลยี

9. Social พัฒนารูปแบบการสื่อสารให้ตรงกับนักศึกษา

10. Geek สอนด้วยใจรัก

นอกเหนือจากการดำเนินการสอนตามหลัก Kaizen แล้ว อาจารย์ผู้สอนจะต้องปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึง TNI Way แนวทางการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri, หลัก Kaizen, 5ส และกระบวนการประกันคุณภาพ โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น Google+ Community ใช้ในการสื่อสารกับนักศึกษา ทั้งการสั่งงาน การขอคำปรึกษาทางการเรียน รวมถึงนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์, Google Drive ใช้ในการเก็บเอกสารประกอบการเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่, Google Spreadsheet ใช้ในการแสดงผลคะแนนของนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวและกระตือรือร้นในการเรียน, Google Form ใช้ในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป, Google Site ใช้ในการนำเสนอผลงานของนักศึกษา, Google Hangout ใช้ในการเรียนออนไลน์, Google Calendar ใช้ในการนัดหมายการเรียน การนำเสนอผลงาน และ Prezi ใช้ในการสร้างสื่อนำเสนอที่น่าสนใจ

ในส่วนของการมอบหมายงาน อาจารย์จะมีหลักในการปฏิบัติดังนี้

1. งานเดี่ยว จะเป็นงานที่เน้นการเรียนรู้พื้นฐาน

2. งานกลุ่ม จะเป็นงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม

3. นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เครื่องมือในการทำงานด้วยตนเอง

4. นักศึกษาสามารถเลือกเนื้อหาที่ชอบได้เอง

5. นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงาน

6. นักศึกษาต้องมีจิตอาสา

7. นักศึกษาต้องมีระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่น ต้องมาเรียนก่อนเวลา

8. นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

นอกจากนี้ อาจารย์จะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักศึกษาทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน และเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ข่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน แนวโน้มอนาคต คุณธรรมจริยธรรมที่พึงกระทำ และกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในปัจจุบัน โดยอาจนำมาเผยแพร่ในรูปแบบของวีดิโอคลิป เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจง่ายมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri

1. สถาบันจะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้แบบ Monozukuri

2. อาจารย์สอนด้วยใจ และนักศึกษาเรียนด้วยใจ

3. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม

4. นักศึกษามีระเบียบวินัย

5. นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

6. นักศึกษาและอาจารย์รักสถาบัน รักงานที่ทำ รักคุณภาพ

7. นักศึกษาและอาจารย์มีการปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอด้วยการ Kaizen

8. นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          1. อาจารย์ผู้สอนจะต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษา โดยอาศัยเครื่องมือทางการสื่อสาร เช่น Google App for Eduation

            2. อาจารย์ผู้สอนจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลัก Kaizen

 แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางที่ดีที่จะนำไปใช้

          การนำหลัก Monozukuri มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากเหนือจากการให้ความรู้และฝึกทักษะ จะต้องสอนให้นักศึกษาสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นมากในการทำงานจริง

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)