สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 3

ผู้แบ่งปันความรู้ : อาจารย์ปิยาภรณ์  จันทร์สวย

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ผศ.ดร. พิศุทธิ์  พงศ์ชัยฤกษ์
2. อาจารย์เกษม  ทิพย์ธาราจันทร์
3. ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
4. คุณดวงกมล  ไชยพุทธ
5. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

การฝึกทักษะทางภาษาตามหลักโมโนซุกุริ : การศึกษาจากกรณีศึกษาจริง

          ในการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงตามหลัก Monozukuri ยกตัวอย่างเช่น รายวิชา JBJ-202 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริหารธุรกิจ 6 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้คำศัพท์ รูปประโยคและวิธีการพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน รวมถึงรายงานโครงงานเป็นภาษาญี่ปุ่น และเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. เนื้อหาหลักในรายวิชา

- บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

- การรายงานโครงงานเป็นภาษาญี่ปุ่น (โครงงานรายบุคคล)

2. ระยะเวลาในการเรียน

- เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1.5 ชั่วโมง รวมสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

- การเรียนการสอนบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

เป็นการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ (Role Play) โดยให้นักศึกษาสร้างบทสนทนาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ และเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างบทสนทนาที่นักศึกษาสร้างขึ้นเองกับที่อาจารย์สอน ซึ่งเป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด มีการลองผิดลองถูก และแก้ไขทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

- การรายงานโครงงานเป็นภาษาญี่ปุ่น

โครงงานมีการกำหนดหัวข้อให้นักศึกษาเขียนเรียงความเป็นภาษาญี่ปุ่น 1 หน้ากระดาษ A4 โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ มีการส่งงานเป็นระยะที่กำหนด และทำการฝึกการรายงานโครงงานรวมถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับโครงงานเป็นภาษาญี่ปุ่น

4. การประเมินผล

นักศึกษาจะนำเสนอผลงานและรับการสัมภาษณ์จากอาจารย์ 3 ท่าน โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนเฉลี่ยจากอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน

ข้อดี-ข้อเสียจากการจัดการเรียนการสอน

ข้อดี

1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

2. ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาร่วมกันระหว่างผู้เรียนผ่านการฝึกถาม-ตอบคำถามการรายงานโครงงาน และการจับคู่ Role Play และมีการสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี

3. การฝึกบทสนทนาบทบาทสมมติในหัวข้ออิสระ เป็นการเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการสร้างเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ มีความใกล้เคียงกับการสนทนาจริง

4. การเปรียบเทียบบทสนทนาที่ผู้เรียนคิดเองกับที่อาจารย์สอนเป็นการฝึกให้ผู้เรียนไปได้เรียนรู้ประสบการณ์ การลองผิดลองถูก และนำไปแก้ไขพัฒนาความรู้ของตนให้ดีขึ้น

5. การประเมินผลโครงงานด้วยการสอบสัมภาษณ์ ทำให้นักศึกษากระตือรือร้นที่จะศึกษาหาข้อมูลโครงงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ข้อเสีย

1. การฝึกสนทนาบทบาทสมมตินั้น ผู้สอนควบคุมเนื้อหาได้ยาก

2. การฝึกรายงานและถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงงานเป็นกลุ่มนั้น บางครั้งอาจารย์ผู้สอนดูแลได้ไม่ทั่วถึง

3. การให้ผู้เรียนคิดบทสนทนาก่อนเรียน บางครั้งผู้เรียนคิดไม่ได้และรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากและเป็นอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย

ซึ่งผลจากการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. อาจารย์ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักศึกษาพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต

แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางที่ดีที่จะนำไปใช้

          การนำหลัก Monozukuri มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เน้นการฝึกทักษะ ควรกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะได้จริงในการทำงาน

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)