สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

ผู้แบ่งปันความรู้ : ผศ.ดร. พิศุทธิ์  พงศ์ชัยฤกษ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. อาจารย์เกษม  ทิพย์ธาราจันทร์
2. อาจารย์ปิยาภรณ์  จันทร์สวย
3. ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
4. คุณดวงกมล  ไชยพุทธ
5. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

โมโนซุกุริ : การศึกษาจากกรณีศึกษาจริง

          ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเน้นให้นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายวิชา PEN-305 การศึกษางาน ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นให้นักศึกษาสามารถออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ และเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดให้นักศึกษาจัดทำโครงงานที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนการผลิตจากกรณีศึกษาจริงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri ดังนี้

1. อาจารย์มีการให้ความรู้ (Knowledge) ที่เกี่ยวข้อง

2. อาจารย์มีการกำหนดเครื่องมือ (Tools) ที่เหมาะสมในการทำงาน

3. ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆ (Skill) ร่วมกับความรู้ที่มี เพื่อการปฏิบัติงานจริงที่มีประสิทธิภาพ

และที่สำคัญคือ มีการให้นักศึกษานำความรู้และทักษะที่ได้ทั้งหมดมาใช้ในการจัดทำโครงงานการวางแผนและหาวิธีปรับปรุงกระบวนการ ในกระบวนการผลิตหรือบริการ โดยให้นักศึกษาค้นหาโจทย์จากสถานการณ์จริงรอบตัว เช่น การปรับปรุงกระบวนการขนส่งวัสดุ การปรับปรุงกระบวนการเคลือบสีและเคลือบเงา ฯลฯ และนักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่ออาจารย์ผู้สอน โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 Midway Presentation ให้นักศึกษานำเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ครั้งที่ 2 Final Presentation ให้นักศึกษานำเสนอกระบวนการที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้

ซึ่งผลจากการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการจัดทำโครงงาน ทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มมากขึ้น โดยเข้าใจไปถึงระดับที่นำไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาจริงได้

ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากการจัดทำโครงงานนั้น

2. อาจารย์ผู้สอนควรมีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดทำโครงงานของนักศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางที่ดีที่จะนำไปใช้

การนำหลัก Monozukuri มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการจัดทำโครงงาน ควรเน้นให้นักศึกษาทำโครงงานจากสถานการณ์จริงรอบตัว โดยเน้นให้นักศึกษาหาหัวข้อโครงงานเอง และเน้นให้นักศึกษาหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการทำงานจริงเอง

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรในสถาบัน)