แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปรับปรุง พฤษภาคม 2556)

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ความรู้ที่ได้ จัดทำเป็น แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยให้กับคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นต่อไป

ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปรับปรุง พฤษภาคม 2556)