การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

รายการหัวข้อองค์ความรู้ของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

1.  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานหลักสูตรนานาชาติและบัณฑิตวิทยาลัย  หัวข้อ  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการทางการศึกษา

2.  ฝ่ายบริหารและสำนักงานอธิการบดี  หัวข้อ  การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคนิค 5 ส

3.  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และจัดหาทุน  หัวข้อ  การพัฒนางานบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

4.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา   หัวข้อ  การใช้โปรแกรม QR code เพื่องานกิจการนักศึกษา

5.  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   หัวข้อ  การจัดระบบการทำงานและสร้างคู่มือปฏิบัติงาน

6.  ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ICC)   หัวข้อ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.  ศูนย์วิทยบริการ   หัวข้อ   บริการจัดส่งหนังสือภายในสถาบัน (Book Delivery Service)

8.  ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน    หัวข้อ   สื่อสหกิจฯ/ฝึกงาน และคู่มืออาจารย์นิเทศงาน

9. ศูนย์รับสมัครนักศึกษา หัวข้อ การสร้าง Database ฐานข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาของศูนย์รับสมัครนักศึกษา