การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

รายการหัวข้อองค์ความรู้ของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

1.  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานหลักสูตรนานาชาติและบัณฑิตวิทยาลัย  หัวข้อ  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการทางการศึกษา

2.  ฝ่ายบริหารและสำนักงานอธิการบดี  หัวข้อ  การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคนิค 5 ส

3.  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และทุนการศึกษา  หัวข้อ  ขั้นตอนการดำเนินงานบริการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ

4.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา   หัวข้อ  การบริการด้านกีฬาด้วยระบบสารสนเทศ

5.  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   หัวข้อ  การจัดระบบการทำงานและสร้างคู่มือปฏิบัติงาน

6.  ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ICC)   หัวข้อ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.  ศูนย์วิทยบริการ   หัวข้อ   บริการจัดส่งหนังสือภายในสถาบัน (Book Delivery Service)

8.  ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน    หัวข้อ   สื่อขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจฯ/ฝึกงาน

9. ศูนย์รับสมัครนักศึกษา หัวข้อ การสร้าง Database ฐานข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาของศูนย์รับสมัครนักศึกษา