2017-2018 Long-Team Training Program for Foreign Teachers of the Japanese

อาจารย์ภัสพร ธาราสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมในโครงการ 2017-2018 Long-Team Training Program for Foreign Teachers of the Japanese ที่ เจแปนฟาวน์เดชัน ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อุราวะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น มีระยะเวลาในการอบรม 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาบังคับ :
1. วิชากลวิธีการสอน
2. วิชาไวยกรณ์
3. วิชาการพูด
4. วิชาการเขียน
5. วิชาการอ่าน

วิชาเลือก :
1. การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
2. การเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสื่อต่าง

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ :
1. วิชากลวิธีการสอน 2
2. วิชาภาษาญี่ปุ่นโดยรวม อาทิ คาบทดลองเรียนตำรามารุโกโตะ, Music Portrait,
เทศกาลประจำปี, การศึกษาของญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น, การเล่นคำในภาษาญี่ปุ่น
การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

วิชาเลือก :
1. สังคมในยุคปัจจุบัน
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมบรรยายพิเศษ :
1. การบรรยายแนะนำเรื่องซูโม่
2. Workshop การเขียนพู่กัน

จากหัวข้อโดยประมาณจะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานการอบรมโครงการฯ คะ

>>>>> รายงานการอบรมโครงการ <<<<<