การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

ปีการศึกษา 2560

km60สูจิบัตร งานนิทรรศการKM Exhibition2018

 

ปีการศึกษา 2559

KM1_0สูจิบัตร งานนิทรรศการKM Exhibition 2017

ปีการศึกษา 2558

km2016สูจิบัตร งานนิทรรศการ KM Exhibition 2016

ปีการศึกษา 2556

เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

ปีการศึกษา 2555

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย เรื่อง งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม (พฤษภาคม 2556)

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

ปีการศึกษา 2560

km60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูจิบัตร งานนิทรรศการKM Exhibition2018

 

ปีการศึกษา 2559

KM1_0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูจิบัตร งานนิทรรศการKM Exhibition 2017

ปีการศึกษา 2558

km2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูจิบัตร งานนิทรรศการ KM Exhibition 2016

 

ปีการศึกษา 2556

เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri

ปีการศึกษา 2555

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบันฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri (พฤษภาคม 2556)

2017-2018 Long-Team Training Program for Foreign Teachers of the Japanese

อาจารย์ภัสพร ธาราสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมในโครงการ 2017-2018 Long-Team Training Program for Foreign Teachers of the Japanese ที่ เจแปนฟาวน์เดชัน ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อุราวะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น มีระยะเวลาในการอบรม 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาบังคับ :
1. วิชากลวิธีการสอน
2. วิชาไวยกรณ์
3. วิชาการพูด
4. วิชาการเขียน
5. วิชาการอ่าน

วิชาเลือก :
1. การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
2. การเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสื่อต่าง

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ :
1. วิชากลวิธีการสอน 2
2. วิชาภาษาญี่ปุ่นโดยรวม อาทิ คาบทดลองเรียนตำรามารุโกโตะ, Music Portrait,
เทศกาลประจำปี, การศึกษาของญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น, การเล่นคำในภาษาญี่ปุ่น
การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

วิชาเลือก :
1. สังคมในยุคปัจจุบัน
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมบรรยายพิเศษ :
1. การบรรยายแนะนำเรื่องซูโม่
2. Workshop การเขียนพู่กัน

จากหัวข้อโดยประมาณจะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานการอบรมโครงการฯ คะ

>>>>> รายงานการอบรมโครงการ <<<<<

ภาพวิดีโองาน KM Exhibition 2016

Cover KM Exhibition 2016

และบทสัมภาษณ์ของคณาจารย์