การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร?

การจัดการความรู้ของสถาบันฯ ไม่ได้จำกัดองค์ความรู้อยู่เฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะไปจดสิทธิบัตร แต่รวมถึงความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน การแก้ปัญหาต่างๆหรือ กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา หรือแม้แต่กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกกระบวนการของการทำงานสามารถนำมาจัดการเป็นองค์ความรู้อย่างเป็นระบบได้

Read more...
  • KM Exhibition 2018

    KM Exhibition 2018

  • โครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

    โครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการผลิตบัณฑิต

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
Read More
ด้านการวิจัย

ด้านการวิจัย

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
Read More
บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน
Read More

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

ปีการศึกษา 2560

km60สูจิบัตร งานนิทรรศการKM Exhibition2018

 

ปีการศึกษา 2559

KM1_0สูจิบัตร งานนิทรรศการKM Exhibition 2017

ปีการศึกษา 2558

km2016สูจิบัตร งานนิทรรศการ KM Exhibition 2016

ปีการศึกษา 2556

เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

ปีการศึกษา 2555

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย เรื่อง งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม (พฤษภาคม 2556)

การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

รายการหัวข้อองค์ความรู้ของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

1.  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานหลักสูตรนานาชาติและบัณฑิตวิทยาลัย  หัวข้อ  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการทางการศึกษา

2.  ฝ่ายบริหารและสำนักงานอธิการบดี  หัวข้อ  การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคนิค 5 ส

3.  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และจัดหาทุน  หัวข้อ  การพัฒนางานบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

4.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา   หัวข้อ  การใช้โปรแกรม QR code เพื่องานกิจการนักศึกษา

5.  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   หัวข้อ  การจัดระบบการทำงานและสร้างคู่มือปฏิบัติงาน

6.  ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ICC)   หัวข้อ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.  ศูนย์วิทยบริการ   หัวข้อ   บริการจัดส่งหนังสือภายในสถาบัน (Book Delivery Service)

8.  ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน    หัวข้อ   สื่อขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจฯ/ฝึกงาน

9. ศูนย์รับสมัครนักศึกษา หัวข้อ การสร้าง Database ฐานข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาของศูนย์รับสมัครนักศึกษา

 

 

 

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

ปีการศึกษา 2560

km60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูจิบัตร งานนิทรรศการKM Exhibition2018

 

ปีการศึกษา 2559

KM1_0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูจิบัตร งานนิทรรศการKM Exhibition 2017

ปีการศึกษา 2558

km2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูจิบัตร งานนิทรรศการ KM Exhibition 2016

 

ปีการศึกษา 2556

เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri

ปีการศึกษา 2555

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบันฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri (พฤษภาคม 2556)

2017-2018 Long-Team Training Program for Foreign Teachers of the Japanese

อาจารย์ภัสพร ธาราสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมในโครงการ 2017-2018 Long-Team Training Program for Foreign Teachers of the Japanese ที่ เจแปนฟาวน์เดชัน ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อุราวะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น มีระยะเวลาในการอบรม 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาบังคับ :
1. วิชากลวิธีการสอน
2. วิชาไวยกรณ์
3. วิชาการพูด
4. วิชาการเขียน
5. วิชาการอ่าน

วิชาเลือก :
1. การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
2. การเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสื่อต่าง

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ :
1. วิชากลวิธีการสอน 2
2. วิชาภาษาญี่ปุ่นโดยรวม อาทิ คาบทดลองเรียนตำรามารุโกโตะ, Music Portrait,
เทศกาลประจำปี, การศึกษาของญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น, การเล่นคำในภาษาญี่ปุ่น
การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

วิชาเลือก :
1. สังคมในยุคปัจจุบัน
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมบรรยายพิเศษ :
1. การบรรยายแนะนำเรื่องซูโม่
2. Workshop การเขียนพู่กัน

จากหัวข้อโดยประมาณจะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานการอบรมโครงการฯ คะ

>>>>> รายงานการอบรมโครงการ <<<<<

ภาพบรรยากาศงาน KM Exhibition 2017

DSCF8515 DSCF8434 DSCF8386 DSCF8338 DSCF8291

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ (KM)

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ (KM)  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีบรรยากาศในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

>>>>  KM @NIDA  <<<<

>>>>  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน@NIDA  <<<<

 

ประชาสัมพันธ์ – NIDA Knowledge Forum 2017

       ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้กำหนดจัดมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การเสวนาหัวข้อ “Academic to Entertainer”

2) นิทรรศการการจัดการความรู้ “Knowledge Studio”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 9.00 -14.30 น.

เอกสารประชาสัมพันธ์ : NIDA Knowledge Forum 2017

NIDA Knowledge Forum 2017

รายวิชา/หัวข้อที่จะจัดการเรียนการสอนนักศึกษาด้วย MOOC เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560


รายวิชา/หัวข้อ ที่จะจัดการเรียนการสอนนักศึกษาด้วย MOOC ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพวิดีโองาน KM Exhibition 2016

Cover KM Exhibition 2016

และบทสัมภาษณ์ของคณาจารย์

เอกสารเผยแพร่ ปฎิบัติการการเรียนรู้ Learning in Action Active Learning among Thai Universities

เรื่อง “ปฎิบัติการการเรียนรู้  : Learning in Action : Active Learning among Thai  Universities” เมื่อวันที่ 31 มีค. 2559 -1 เมย.2559  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ