กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปีการศึกษา 2556

- ด้านการผลิตบัณฑิต

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (18 มีนาคม 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (25 มีนาคม 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (10 เมษายน 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (10 เมษายน 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 (29 เมษายน 2557)

- ด้านการวิจัย

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (26 มีนาคม 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (23 เมษายน 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (7 พฤษภาคม 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 (21 พฤษภาคม 2557)