เอกสารเผยแพร่

ปีการศึกษา 2560

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน@NIDA

 

ปีการศึกษา 2559

สูจิบัตร งานนิทรรศการ KM Exhibition 2016

ปฎิบัติการการเรียนรู้ Learning in Action Active Learning among Thai Universities (อาจารย์ 4.0)

 

ปีการศึกษา 2556

เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri

เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

 

ปีการศึกษา 2555

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบันฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri (พฤษภาคม 2556)

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย เรื่อง งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม (พฤษภาคม 2556)