ผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดนิทรรศการ KM Exhibition 2016 ขึ้น ที่ห้องโถงชั้น 2 อาคาร A ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภายในงานมีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 8 ผลงาน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 4 ผลงาน และด้านการวิจัย 4 ผลงาน

โดยผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ตามประกาศสถาบันฯ ฉบับที่ 051/2559 มีผลดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
ในผลงานเรื่อง “Benkyokai: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนภาษาญี่ปุ่น”

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในผลงานเรื่อง “KAIZEN and INNOVATION การเรียนการสอน”

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในผลงานเรื่อง “การเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา″

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
ในผลงานเรื่อง “เทคนิคการทำ มคอ.7 และการออกข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ”

ด้านการวิจัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานเรื่อง “กระบวนการวิจัยและการพิจารณาการส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในผลงานเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ตำรา และบทความ เพื่อส่งงานประชุมวิชาการระดับชาติ”

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในผลงานเรื่อง “เทคนิคการทำวิจัย”

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
ในผลงานเรื่อง “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่”

 

ประกาศสถาบันฯ ฉบับที่ 051/2559 เรื่อง ผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2558