ผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2557

ด้านการผลิตบัณฑิต

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Kaizen การเรียนการสอน: การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Monozukuri + 5G Model” คณะบริหารธุรกิจ

ด้านการวิจัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Kaizen กระบวนการวิจัย: การจัดทำแผนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (เทคนิคการเขียนบทความวิจัย)” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผลงานเรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน” คณะบริหารธุรกิจ และ ผลงานเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ประกาศฝ่ายวิชาการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด