เอกสารเผยแพร่ “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม”

ในปีการศึกษา 2556 สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง A601 อาคาร A โดยได้มีการสรุปเนื้ิอหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงกรณีศึกษาโครงการวิจัยไว้ใน เอกสารเผยแพร่ “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม”