กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4″

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รศ.กฤษฎา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4″ โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ณ ห้อง A601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งการแลกเปลียนเรียนรู้นี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ภายในสถาบันได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจอุตสาหกรรม สำหรับวิทยากรที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, ผศ.ดร.วิภาวดี วงศ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม, อ.ดร.ธงชัย แก้วกิริยา หัวหน้าศูนย์ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.อนุวัต เจริญสุข อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ, อ.อมราวดี ทัพพุน อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา และดำเนินรายการโดย อาจารย์ณรงค์ อนันควานิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 50 คน