เอกสารเผยแพร่ โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักวิจัยพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ” คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักวิจัยพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ โดยได้มีการสรุปเนื้ิอหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไว้ใน เอกสารเผยแพร่ โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักวิจัยพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ” คณะบริหารธุรกิจ