การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ผศ.ดร.วิมล  แสนอุ้ม
2. ดร.ฐิติพร    เลิศรัตน์เดชากุล
3. ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
4. อาจารย์ชลธิชา  นางาม
5. คุณวรีรัตน์     วรจันทร์
6. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

กรณีศึกษางานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์    
ผลงานที่มีการนำเสนอเป็นกรณีตัวอย่างของงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง  ดังนี้คือ
1.  ผลงานวิจัยเชิงวิชาการเรื่อง  “การวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการระบุเพศปลามังกรโดยใช้เทคนิคของTRIZ”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  ฟาร์ม Siam Arowana
2.  ผลงานวิจัยเชิงวิชาการเรื่อง “วิธีการเชิงระบบในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของงานเชื่อมระหว่างการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำมันที่มีผลมาจากสนามแม่เหล็กตกค้างอันเกิดจากอุปกรณ์ MFL โดยใช้เทคนิคของ TRIZ (ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น)”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปริโตเลียม จำกัด (มหาชน)

**เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเผยแพร่ภายนอกสถาบันได้**

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)

สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ดร.ฐิติพร  เลิศรัตน์เดชากุล
2. อาจารย์ชลธิชา  นางาม
3. คุณวรีรัตน์     วรจันทร์
4. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

กรณีศึกษางานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
ผลงานที่มีการนำเสนอเป็นกรณีตัวอย่างของงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง  ดังนี้คือ
1.  ผลงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับนักศึกษาในลักษณะของโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง  “ระบบบริหารจัดการห้องประชุมวิดีทัศน์ทางไกล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.  ผลงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนเรื่อง “Influential Factors related to International and Exchanges Programs in Information Technology”  โดยหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ  NSG Group

**เนื่องจากผลงานวิจัยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเผยแพร่ภายนอกสถาบันได้**

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)

สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ผศ.ดร.วิมล  แสนอุ้ม
2. ดร.ฐิติพร  เลิศรัตน์เดชากุล
3. อาจารย์ชลธิชา  นางาม
4. คุณวรีรัตน์      วรจันทร์
5. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

แนวทางการกำหนดหัวข้องานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในเบื้องต้น จะต้องมีการทำความเข้าใจถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมว่าเป็นงานวิจัยประเภทใดบ้าง เช่น  งานวิจัยบริสุทธิ์หรืองานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์  งานวิจัยเชิงปฏิบัติ  เหล่านี้เป็นต้น
โดยจากการสรุปรายชื่องานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า งานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนมาก จะเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ หรืองานวิจัยที่มีการผลิตชิ้นงาน ซึ่งผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ร่วมกันเสนอวิธีการได้มาของหัวข้องานวิจัยต่างๆ ดังนี้
1. ได้จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการผ่านการนิเทศน์งานสหกิจศึกษา
2. การจ้างงานผ่านบริษัทจำลอง
3. การเข้าร่วมงาน Job Fair  เพื่อแนะนำและเผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
4. การต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่มีการวิจัยจากกรณีศึกษาของสถานประกอบการ
5. ดำเนินงานวิจัยประเภทสำรวจความต้องการจากบริษัทหรือหน่วยงานเป้าหมาย ในสาขาต่างๆ เช่น ด้านภาษา เพื่อนำมาต่อยอดการทำวิจัยในหัวข้อที่เกิดจากความต้องการ
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้งานวิจัยและบริการวิชาการนำข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์และผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สนใจสามารถเข้ามาชมและติดต่อกับทางสถาบันฯ เพื่อขอนำข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้  และเป็นช่องทางการเสนอหัวข้อเพื่อการทำวิจัยที่วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องการได้

ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจารย์ทราบถึงแนวทาง รูปแบบ และวิธีการกำหนดหัวข้องานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม

แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางที่ดีที่จะนำไปใช้
1. สำหรับการเริ่มต้นทำวิจัยใหม่  ผู้วิจัยหาช่องทางที่เหมาะสมของการได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย อันได้แก่
1.1 การพูดคุยกับสถานประกอบการผ่านการนิเทศน์งานสหกิจศึกษา
1.2 การรับการติดต่อผ่านบริษัทจำลอง
1.3 การออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Job Fair เพื่อพบปะพูดคุยและรับข้อเสนอปัญหา
1.4 การต่อยอดจากงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ในรูปแบบของ Case Study
1.5 การต่อยอดจากการทำวิจัยแบบสำรวจความต้องการจากหน่วยงานเป้าหมาย
1.6 การเปิด Website เพื่อรับการเสนอหัวข้อวิจัยจากผู้สนใจผ่านสถาบันฯ
2. สำหรับการผลักดันงานวิจัยที่เกิดจากความรู้พื้นฐาน หรืองานวิจัยบริสุทธิ์ ที่ได้มีการดำเนินการไว้แล้ว  เช่น งานวิจัยที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการ  ผู้วิจัยหาช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสารธารณะ และกลุ่มเป้าหมาย
2.1 การออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Job Fair เพื่อพบปะพูดคุยและรับข้อเสนอปัญหาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
2.2  การเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบของสื่อที่ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย  เช่น ลงหนังสือพิมพ์  จัดทำโบร์ชัวร์ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ เป็นต้น
2.3  เผยแพร่ผลงานใน Website ของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอดงานวิจัย และเปิดรับข้อเสนอจากหน่วยงานภายนอก

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)

สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
1. ผศ.ดร.วิมล  แสนอุ้ม
2. ดร.ฐิติพร  เลิศรัตน์เดชากุล
3. อาจารย์ชลธิชา  นางาม
4. คุณวรีรัตน์     วรจันทร์
5. คุณนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์

แนวทางการกำหนดหัวข้องานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในเบื้องต้น จะต้องมีการทำความเข้าใจถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมว่าเป็นงานวิจัยประเภทใดบ้าง เช่น  งานวิจัยบริสุทธิ์หรืองานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์  งานวิจัยเชิงปฏิบัติ  เหล่านี้ เป็นต้น  โดยจากการสรุปรายชื่องานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า งานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนมาก จะเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ หรืองานวิจัยที่มีการผลิตชิ้นงาน ซึ่งผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ร่วมกันเสนอวิธีการได้มาของหัวข้องานวิจัยต่างๆ ดังนี้

1. ได้จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการผ่านการนิเทศน์งานสหกิจศึกษา
2. การจ้างงานผ่านบริษัทจำลอง
3. การเข้าร่วมงาน Job Fair  เพื่อแนะนำและเผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
4. การต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่มีการวิจัยจากกรณีศึกษาของสถานประกอบการ
5. ดำเนินงานวิจัยประเภทสำรวจความต้องการจากบริษัทหรือหน่วยงานเป้าหมาย ในสาขาต่างๆ เช่น ด้านภาษา เพื่อนำมาต่อยอดการทำวิจัยในหัวข้อที่เกิดจากความต้องการ

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้งานวิจัยและบริการวิชาการนำข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์และผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สนใจสามารถเข้ามาชมและติดต่อกับทางสถาบันฯ เพื่อขอนำข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้  และเป็นช่องทางการเสนอหัวข้อเพื่อการทำวิจัยที่วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องการได้

ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจารย์ทราบถึงแนวทาง รูปแบบ และวิธีการกำหนดหัวข้องานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม

แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางที่ดีที่จะนำไปใช้
1. สำหรับการเริ่มต้นทำวิจัยใหม่  ผู้วิจัยหาช่องทางที่เหมาะสมของการได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย อันได้แก่
1.1 การพูดคุยกับสถานประกอบการผ่านการนิเทศน์งานสหกิจศึกษา
1.2 การรับการติดต่อผ่านบริษัทจำลอง
1.3 การออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Job Fair เพื่อพบปะพูดคุยและรับข้อเสนอปัญหา
1.4 การต่อยอดจากงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ในรูปแบบของ Case Study
1.5 การต่อยอดจากการทำวิจัยแบบสำรวจความต้องการจากหน่วยงานเป้าหมาย
1.6 การเปิด Website เพื่อรับการเสนอหัวข้อวิจัยจากผู้สนใจผ่านสถาบันฯ
2. สำหรับการผลักดันงานวิจัยที่เกิดจากความรู้พื้นฐาน หรืองานวิจัยบริสุทธิ์ ที่ได้มีการดำเนินการไว้แล้ว  เช่น งานวิจัยที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการ  ผู้วิจัยหาช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสารธารณะ และกลุ่มเป้าหมาย
2.1 การออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Job Fair เพื่อพบปะพูดคุยและรับข้อเสนอปัญหาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
2.2  การเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบของสื่อที่ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย  เช่น ลงหนังสือพิมพ์  จัดทำโบร์ชัวร์ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ เป็นต้น
2.3  เผยแพร่ผลงานใน Website ของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอดงานวิจัย และเปิดรับข้อเสนอจากหน่วยงานภายนอก

ดาวน์โหลดเป็น PDF File (เฉพาะบุคลากรภายในสถาบัน)

คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำคู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้จากการเรียนรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ

คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปรับปรุง พฤษภาคม 2556)

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ความรู้ที่ได้ จัดทำเป็น แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยให้กับคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นต่อไป

ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปรับปรุง พฤษภาคม 2556)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3″

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 คณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3″ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กฤษฎา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการบรรยาย

สรุปโครงการ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2″

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 คณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2″ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม

สรุปโครงการ