Archives for admin

2017-2018 Long-Team Training Program for Foreign Teachers of the Japanese

อาจารย์ภัสพร ธาราสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมในโครงการ 2017-2018 Long-Team Training Program for Foreign Teachers of the Japanese ที่ เจแปนฟาวน์เดชัน ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อุราวะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น มีระยะเวลาในการอบรม 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาบังคับ :
1. วิชากลวิธีการสอน
2. วิชาไวยกรณ์
3. วิชาการพูด
4. วิชาการเขียน
5. วิชาการอ่าน

วิชาเลือก :
1. การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
2. การเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสื่อต่าง

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ :
1. วิชากลวิธีการสอน 2
2. วิชาภาษาญี่ปุ่นโดยรวม อาทิ คาบทดลองเรียนตำรามารุโกโตะ, Music Portrait,
เทศกาลประจำปี, การศึกษาของญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น, การเล่นคำในภาษาญี่ปุ่น
การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

วิชาเลือก :
1. สังคมในยุคปัจจุบัน
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมบรรยายพิเศษ :
1. การบรรยายแนะนำเรื่องซูโม่
2. Workshop การเขียนพู่กัน

จากหัวข้อโดยประมาณจะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานการอบรมโครงการฯ คะ

>>>>> รายงานการอบรมโครงการ <<<<<

ภาพบรรยากาศงาน KM Exhibition 2017

DSCF8515 DSCF8434 DSCF8386 DSCF8338 DSCF8291

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ (KM)

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ (KM)  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีบรรยากาศในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

>>>>  KM @NIDA  <<<<

>>>>  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน@NIDA  <<<<

 

ประชาสัมพันธ์ – NIDA Knowledge Forum 2017

       ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้กำหนดจัดมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การเสวนาหัวข้อ “Academic to Entertainer”

2) นิทรรศการการจัดการความรู้ “Knowledge Studio”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 9.00 -14.30 น.

เอกสารประชาสัมพันธ์ : NIDA Knowledge Forum 2017

NIDA Knowledge Forum 2017

รายวิชา/หัวข้อที่จะจัดการเรียนการสอนนักศึกษาด้วย MOOC เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560


รายวิชา/หัวข้อ ที่จะจัดการเรียนการสอนนักศึกษาด้วย MOOC ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพวิดีโองาน KM Exhibition 2016

Cover KM Exhibition 2016

และบทสัมภาษณ์ของคณาจารย์

ผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดนิทรรศการ KM Exhibition 2017 ขึ้น ที่ห้องโถงชั้น 2 อาคาร A ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภายในงานมีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 8 ผลงาน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 4 ผลงาน และด้านการวิจัย 4 ผลงาน

โดยผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ตามประกาศสถาบันฯ ฉบับที่ 51/2560 มีผลดังนี้

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับ 51/2560 เรื่อง ผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญคณะ/สำนักส่งผลงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวด (ด้านละ 1 ผลงาน/คณะ/สำนัก) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ/สำนักมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการทำงานของตนเองและหน่วยงานที่่สังกัด โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังนี้

ประเภทของการประกวดผลงานการจัดการความรู้
1. ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต2. ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

การส่งผลงานเข้าประกวด

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการประกวด

2. ส่งเอกสารที่ e-mail : duangkamon@tni.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2559

3. นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ภายในงานนิทรรศการ KM Exhibition 2016

กำหนดการในการประกวด

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2559

นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ ด้านละ 1 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล)

2. รางวัลรองชนะเลิศ ด้านละ 1 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

3. รางวัลชมเชย ด้านละ 2 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ติดต่อสอบถาม

 

คุณนันท์นภัส email: nanapas@tni.ac.th

ภาพบรรยากาศงาน KM Exhibition 2016

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดนิทรรศการ KM Exhibition 2016 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ที่ห้องโถงชั้น 2 อาคาร A ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา″

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา″ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้   สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ   พัฒนางานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ    และขยายผลในหน่วยงานของตนเองได้